در زمان ترکیدگی لاستیک خودرو چه اقداماتی انجام دهیم :

هدف اصلی درهنگام ترکیدن لاستیک ،حفظ تعادل وکنترل خودرو است ترس به خود راه ندهید هر عکس العمل بی موردی از طرف راننده شامل فشردن ناگهانی پدال ترمز ویا برداشتن ناگهانی پا از روی پدال گاز منجر به از دست دادن کنترل می شود

در شرایط ترکیدگی لاستیک 2مورد مهم را هرگز انجام ندهید

no   به هیچ عنوان هرگز ناگهان ترمز نکنید .هر چقدر هم که این کار به صورت غیر ارادی انجام شود می تواند بدترین اشتباهی که در هنگام ترکیدگی لاستیک اتفاق می افتد باشد

no ناگهان پای خود را از روی پدال گاز برندارید .این دومین اشتباه بزرگی است که می توانید  مرتکب شوید زیرا با این کار وزن خود رو را از چرخ های عقب به چرخ های جلو منتقل می کنید وکنترل خود را از دست می دهید

در عوض 3گام مهم حتما باید برداشته شود :

yes  به تدریج پا را از روی پدال گاز بردارید

yes   به سرعت جهت درست را با کنترل فرمان مشخص کنید به سمتی که می خواهید بروید نگریسته وفرمان را به آن سمت بچرخانید

yes  زمانیکه تعادل خودرو برقرار شد به حرکت خود ادامه دهید تا سرعت کم کم کاهش پیدا کند واز جاده خارج شده ودر مکانی امن بایستد

·         به خاطر داشته باشید صرف نظراز اینکه لاستیک  جلو یاعقب ترکیده است تمامی باید ها ونبایدها را رعایت کنید تنها تفاوت در ترکیدگی لاستیک های جلو وعقب این است که درهنگام ترکیدگی لاستیک جلو فشار برروی فرمان خواهد بود ودرترکیدگی لاستیک های عقب ،نیروی بیشتری بر صندلی وبدنه خودرو وارد می شود